VŠEOBECNÉ

Podmienky

Informácie o prevádzkovateľovi

Supex s.r.o.
Kapitulská 11

974 01 Banská Bystrica

T. (+421) 944 731 748

(+421) 905 654 006


DIČ: 2121651741
IČO: 54382335

Úvodne ustanovenia

Tieto obchodné podmienky vstupujú v platnosť len v prípade rezervácie ubytovania v GRAN hosteli a jej následnom zaplatení.

Ceny

Ceny na stránke sú orientačné a úvádzané v Eurách. GRAN hostel si vyhradzuje právo na zmenu cien. Cena uvedená pri potvrdení rezervácie je záväzná.

Rezervácie

Prijímame rezervácie pre jednotlivcov, rodiny a skupiny do 8 ľudí, na maximmálnu dĺžku pobytu 30 po sebe idúcich nocí. Každá rezervácia musí byť potvrdená GRAN hostelom, inak je rezervácia neplatná. Rezervácia je platná do 21:00 v deň príchodu, v prípade že sa hosť a hostel nedohodnú inak. Ak hosť plánuje doraziť neskôr, je povinný o tom upovedomiť GRAN hostel pred skončením platnosti rezervácie. Ak hosť dorazí príliš neskoro bez predošlého upozornenia alebo nedorazí vôbec, nemá nárok na žiadnu kompenzáciu. O každej zmene musí byť hostel upovedomený písomne – mailom alebo správou.

Metódy platby

Prijímame platby v hotovosti a platby kartami Visa, MasterCard, Maestro a American Express

Používanie webovej stránky

GRAN hostel nenesie zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame dôsledky vyplývajúce z používania webovej stránky https://granhostel.sk ani za používanie rezervačného systému na stránke www.booking.com, či už sa jedná o výpadky na strane telekomunikačných sietí alebo nedostupnosť informácií.

GRAN hostel nenesie zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame dôsledky vyplývajúce z nekompatibility hosťovho systému, konfigurácie internetového pripojenia alebo hosťovho technického vybavenia, ktoré zapríčinilo nemožnosť obnoviť dáta na stránke alebo ich prenos.

Gran hostel nenesie žiadnu zodpovednosť za materiálne poškodenie, alebo stratu dát v súvislosti s:
– používaním webovej stránky granhostel.sk alebo portálu booking.com
– používaním elektronického spôsobu komunikácie ako je e-mail, správa odoslaná pomocou kontaktného formulára
– errormi alebo vírusmi na hosťovom mobile/počítači
– so sťahovaním dokumentov alebo programov.

Zmeny všeobecných podmienok

Znenie všeobecných podmienok sa môže kedykoľvek zmeniť. Pred každou transakciou, je hosť povinný sa s nimi oboznámiť.

Nepredpokladané udalosti

GRAN hostel nenesie zodpovednosť za nevyužitie rezervácie pokiaľ dôvodom sú neočakávané udalosti, ktorým hostel nemohol nijak zabrániť, ako vojna a jej hrozba, povstania, boje, prírodné katastrofy, teroristické útoky, technické problémy verejnej dopravy, uzávierka letiska, karanténa, epidémie, počasie, intervencie vlády alebo iné udalosti, ktoré sú mimo kontrolu hostela.

Rozhodné právo a jurisdikcia

Ubytovanie klientov (hostí) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, na základe slovenského práva a týmto ubytovacím poriadkom.

Pravidlá GRAN hostelu a ďalšie informácie

 • Buďte ohľaduplní k ďalším hosťom, dodržiavajte nočný kľud od 22:00 do 6:30.
 • V budove hostelu je zakázané fajčiť. Takisto je zakázané pripravovať si jedlo mimo kuchynky a piť alkohol na izbách.
 • Držanie a požívanie omamných látok, drog je zakázané na pôde hostelu.
 • Nieje dovolené si pobaliť jedlo zo sekcie „Free Food“ a odniesť si ho zo sebou von z hostelu
 • Používanie obliečok a plachty je nutné
 • GRAN hostel nenesie žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody na majetku hosťa
 • Nieje dovolené si do hostela vodiť návštevníkov, ktorý nie sú hosťami hostelu.
 • Ak spôsobíte škodu na hostelovom majetku, kontaktujte okamžite niekoho na recepcii.
 • Pobyt zvierat – okrem psov dohodnutých vopred – je v hosteli zakázaný.
 • Na území hostelu nieje dovolené predávať žiadne veci ani služby.
 • GRAN hostel sa zaväzuje, že bude chrániť životné prostredie. Týmto chceme našich hostí požiadať aby separovali odpad nakoľko je to možné, šetrili energiami a vodou. Ak hosť opúšťa izbu a je posledný, žiadame ho aby zatvoril okná a vypol svetlo.

NA AKÉ ÚČELY POUŽÍVATE MOJE OSOBNÉ DATA?

Ochrana osobných údajov

Vaše súkromie: Prehľad

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov pojednávajú o dátach, ktoré GRAN hostel zbiera v súvislosti s chodom webovej stránky  https://granhostel.sk. Pravidlá sa zaoberajú tým ako sú tieto dáta zbierané, spracovávané a uchovávané ako aj tým ako ich hosť môže zmeniť alebo zrušiť súhlas na ich spracovanie a uchovávanie.

Prosím, berte v úvahu, že tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, pojednávajú len o dátach zbieraných GRAN hostelom pomocou tejto webovej stránky. Nezaoberajú sa dátami obdržanými inak ako elektronicky, či už písomne, telefonicky alebo osobným kontaktom so zastupiteľom GRAN hostelu.

Táto stránka obsahuje linky na ďalšie stránky, ktoré nie sú kontrolované a spravované GRAN hostelom. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa preto na ne nevzťahujú.

Prevádzkovateľ je správcom osobných údajov užívateľov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a so zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: „GDPR“). Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi,

Zbieranie osobných údajov

Obsah stránky je dostupný bez nutnosti zadávania akýchkoľvek osobných údajov. GRAN hostel zbiera iba údaje, ktoré vyplníte do kontaktného formulára, alebo mailové adresy v prípade, keď sa zapíšete do newslettra.

Osobné údaje, ktoré GRAN hostel zbiera zahŕňajú vaše meno, mailovú adresu a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete nám zdeliť. Zaručujete sa, že máte právo s týmito údajmi nakladať.

GRAN hostel takisto môže zbierať doplnkové údaje v súvislosti so správou stránky, ako IP adresy, informácie o prehliadači alebo operačnom systéme, o linkoch na ktoré ste klikli a stránkach, ktoré ste navštívili pred alebo po návšteve stránky https://granhostel.sk. Tieto informácie sú sprácovávané tretími stranami (Google Analytics) zastrešujúcimi tieto služby, zastupujúc GRAN hostel.

Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je zabezpečené technicky tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania údajov zabezpečené všetky povinnosti spracovateľa osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov.

Napriek tomu, je dôležité si uvedomiť, že internetový prenos dát, nieje nikdy úplne súkromný a bezpečný. Ak máte otázky týkajúce sa bezpečnosti vašich osobných údajov, zbieraných na našej stránke, kontaktujte nás prosím na privacy.granhostelbb@gmail.com.

Použitie osobných údajov

Zozbierané údaje, môže GRAN hostel použiť na nasledujúce účely:

•  k poskytnutiu požadovaných informácií ohlľadom našich služieb;
•  k vyriešeniu problémov so stránkou alebo s poskytovanými službami;
•  k zvýšeniu uživateľskej spokojnosti, tým že bude stránka viac „šitá na mieru“;
•  k uplatnovaniu našich Všeobecných pravidiel;
•  k informovaniu o našich novinkách, ak ste sa dobrovoľne zapísali do nášho newsletteru;

Únik osobných údajov

GRAN hostel si vyhradzuje právo poskytnúť vaše osobné údaje, ak je to požadované zákonom alebo právnym procesom. GRAN hostel si vyhradzuje právo to urobiť, konajúc podľa najlepšieho vedomia a svedomia, že je takáto akcia nevyhnutná aby
(a) ochránil majetok GRAN hostelu a bránil jeho práva
(b) zabezpečil ochranu pre verejnosť a hostí hostelu, pri neočakávaných udalostiach.

Cookies

Cookie je krátky textový reťazec, ktorý stránka ktorú ste navštívili, uloží do vášho počítača. Cookies zvyčajne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov. Ukladajú sa do nich používateľské predvoľby (napríklad jazyk), zaznamenávajú aktivitu užívateľa (na ktoré tlačidlá klikol) a pod. Naša stránka zbiera len funkčné cookies s cieľom stránku pre užívateľa optimalizovať. Tieto cookies sú ďalej spracovávané službou Google Analytics.

Cookies môžete vypnúť, v prípade tieto informácie nechcete zdieľať. Takisto si môžte nastaviť upozornenie v prípade ak sa prehliadač snaží cookie uložiť alebo ho použiť.  Nastaviť si vaše preferencie pri práci s cookies, si môžte priamo vo vašom prehliadači. Chceli by sme vás ale upozorniť, že v prípade že cookies zakážete, hrozí strata niektorých funkcií stránky.

Analýza web stránky

Na analýzu webovej stránky používame službu Google Analytics. Táto služba používa cookies (definované v sekcii vyššie). Informácie získané pomocou cookies o vašom používaní stránky, je ďalej predaná tejto službe (Google Analytics). Tieto údaje sú potom využité k hodnoteniu výkonu stránky a vďaka nim sú tvorené štatistické reporty aktivity na stránke, ktoré nám pomáhajú stránku vylepšovať. K týmto údajom má prístup len GRAN hostel a neposkytuje ich ďalej žiadnym tretím stranám.

Dotazníky

Za predpokladu, že sa zúčastníte nejakého z našich online dotazníkov, údaje získané týmto spôsobom podliehajú dodatočným pravidlám, uvedeným v každom dotazníku. Tieto pravidlá sa môžu líšiť od Pravidiel ochrany osobných údajov platiacich pre túto webovú stránku, preto si ich vždy v predstihu preštudujte.

Žiadny Spyware alebo Adware z našej stránky

Spyware a Adware je akýkoľvek software, ktorý môže byť stiahnutý a nainštalovaný navštevníkovi webovej stránky bez jeho vedomého súhlasu.

Zabezpečenie dát

Stránka je zabezpečená SSL certifikátom, aby sme ochránili vaše údaje.

Uchovávanie osobných dát

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete budú uchovávané a spravované výhradne GRAN hostelom, pokiaľ nám nenariadite inak po dobu:
(a) tak dlho ako je potrebné k uskutočneniu účelu kvoli ktorému boli tieto údaje zozbierané
(b) tak dlho ako nám nariadujú príslušné zákony, tieto údaje uchovávať.

Súkromie detí

GRAN hostel rozoznáva právo na detí na súkromie a týmto chce povzbudiť rodičov a opatrovníkov aby prevzali aktívnu rolu v zabezpečení detských aktivít na internete. Táto stránka nieje určená pre deti mladšie ako 13 rokov. GRAN hostel necieli na túto vekovú skupinu ani vedome nezbiera osobné údaje o deťoch mladších ako 13 rokov. Ak zistíme, že takéto dieťa sa pokúša využiť naše služby bez súhlasu jeho rodičov/opatrovníkov, tak dieťa obdrží správu, že nemá oprávnenie využiť naše služby.

Možnosť voľby a odstúpenie od súhlasu

GRAN nezbiera vaše osobné údaje, pokiaľ sa nerozhodnete nám ich poskytnúť. Ak sa rozhodnete, že už viac nechcete dostávať žiadnu formu elektronickej komunikácie (okrem tej ktorú ste si výslovne vyžiadali0, tak sa y nej môžte odhlásiť buď priamo v newslettri tlačítkom „Unsuscribe“ alebo nám môžete napísať na privacy.granhostelbb@gmail.com.

Prístup k osobných údajom a ich správnosť

GRAN  vám zabezpečí prístup k vašim osobným údajom nakoľko to bude možné.
GRAN si vyhradzuje právo vám prístup k vašim osobným údajom odmietnuť ak:

 • ak je zákaz požadovaný zákonom
 • ak jeho povolenie môže mať negatívny dopad na súkromie ďalších osôb
 • ak by to malo byť cenovo príliš nákladné
 • ak by to malo ohroziť naše práva a majetok
 • ak je žiadosť neopodstatnená

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje ktorými disponujeme, sú nepresné alebo neúplné, môžte nám napísať detailne čo treba zmeniť alebo doplniť na adresu:  privacy.granhostelbb@gmail.com.  Ak takýto e-mail obdržíme, pošleme vám potvrdenie že sme žiadost obdržali, a v rozumnom čase vašej žiadosti vyhovieme.

Súhlas s našimi pravidlami o ochrane osobných údajov

Užívateľ súhlasí s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom kontaktného formulára. Zaškrtnutím súhlasu vyjadruje užívateľ, že si tieto podmienky prečítal, že s nimi vyjadruje svoj súhlas a že ich v celom rozsahu akceptuje.

GRAN hostel si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek zmeniť, bez predchádzajúceho upozornenia. Preštudujte si prosím tieto pravidlá vždy ako vstupujete na webovú stránku htttps://granhostel.sk. Ak pokračujete v používaní tejto stránky, znamená to, že v plnom rozsahu s týmito pravidlami súhlasíte.

Otázky

GRAN hostel uvíta všetky otázky alebo komentáre týkajúce sa Ochrany osobných údajov. Dotazy by mali byť smerované na emailovú adresu:

privacy.granhostelbb@gmail.com